Hozzászólás a Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé II. kongresszusának negyedik napján, 1921. július 16-án[1]

 

A skandináv küldöttség, valamint az angol, amerikai és magyar küldöttség nevében módosító indítványokat terjesztek a kongresszus elé az imént felolvasott határozathoz.[2] Néhány szót. indoklásképpen. Vujovics elvtárs[3] hangsúlyozta, hogy az Ifjúsági Inter­nacionálé számára új korszak kezdődött, amelyben a Kominternhez fűződő kapcsolatoknak sokkal szorosabbaknak és a Komintern irányításának sokkal szigorúbbnak kellene lennie. Majd különös módon azt mondta, hogy határozataink ne kövessék a Komintern szokásait, amely ugyan szintén éles kritikát gyakorolt, de a határozatokban nem adott helyet a bírálatoknak. Szerintem a Komintern ebben a kérdésben nagyon helyesen cselekedett, mi pedig épp azon vagyunk, hogy teljesen hibásan és politikailag helytelenül cselekedjünk. Ha elfogadjuk a határozatot, akkor ezzel – még ha százszor hangsúlyozzuk is, hogy nem így van – bizalmatlanságunkat fejeztük ki a VB tevékenysége iránt.[4] Ezt mindenki, aki tud olvasni, el fogja ismerni, és ha az új VB a régi tagokból fog állni, akkor igen nehéz helyzetben lesz az opportunistákkal és centristákkal szemben. Szóba került, hogy az orosz ifjúmunkások harmadik kongresszusán még élesebb határozatot fogadtak el, de a régi vezetés mégis hivatalban maradt. Ez az összehasonlítás abszolút helytelen. Az orosz ifjúságnak nem kell ellenséges csoportok és pártok ellen harcolnia. Következésképpen megteheti, hogy egész máshogy cselekszik. Ez azonban nem vonatkozik az Ifjúmunkás Internacionálé VB-jére, aminthogy nem vonatkozhatna a Komintern VB-jére sem. És ezért a Komintern helyesen cselekedett, mi pedig épp azon vagyunk, hogy helytelenül cselekedjünk. Ez nem csak a mi véleményünk, osztja a véleményünket Zinovjev elvtárs is, akinek megmutattuk módosító indítványainkat. Mindenkinek, aki tud olvasni, el kell ismernie, hogy a mi módosító javaslataink lényegében ugyanazt. tartalmazzák, amit a határozat, csak okosabb és megfelelőbb formában. De ezen túlmenően hangsúlyozni kívánom, hogy az előterjesztett határozat egyes pontjaiban komoly tárgyi igazságtalanságok vannak. Ha az Ifjúmunkás Internacionálé VB-jét azzal a szemrehányással illetik, hogy nem keresett megfelelő kapcsolatokat a Kominternnel, akkor a határozatnak következésképpen még inkább el kellene marasztalnia a Komintern képviselőit, akik, bár erre mandátumuk volt, sohasem vettek részt VB-nk ülésein. Teljesen világos, hogy ezt nem akarjuk belevenni határozatunkba, tehát a másik oldalt is tárgyilagosan kell megítélnünk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a mi módosító indítványaink éppen elég kritikát gyakorolnak, és bizonyos fokig már megfogalmazásukban is a VB-nek címzett feddés rejlik. Hadd térjek rá a módosító indítványokra. Javasoljuk, hogy az első négy bekezdés maradjon változatlan. Ezután álljon az a szöveg, amelyet felolvasok:

Az ötödik fejezet első mondata szóljon így: „Ezek a sikerek annál inkább elismerésre méltók, mert a munkát a legnehezebb körülmények között kellett végezni.”

Az ötödik bekezdés utolsó mondata, valamint a hatodik, illetve hetedik bekezdés szóljon így: „Mindenekelőtt ez gátolta a VB-t abban, hogy kellő figyelmet fordítson egy sor, újabban felmerült kérdésre, melyekre az Ifjúsági Internacionálé II. kongresszusának kell megoldást találnia. A jövőben a kongresszuson meghozandó szervezeti határozatok és a végrehajtó bizottság növekvő tekintélye révén mind meghatározóbb módon kell befolyást gyakorolni a szövetségek egész életére, és irányítani egész tevékenységüket. A szövetségeket mindenekelőtt a gazdasági harc kérdésében kell eszmeileg megfelelően vezetni és tevőlegesen támogatni. Ugyanez vonatkozik a nevelőmunka új alapelveire, amelyeket a kongresszusnak kell újrafogalmaznia. A jövőben a VB  külön feladata lesz, hogy a Komintern harmadik kongresszusán hozott határozatoknak megfelelően kapcsolatot teremtsen a kommunista ifjúmunkás szervezet és a KP között, valamint az eddigi elégtelen és az általános viszonyoknak nem megfelelő kapcsolat helyett hatékony és cselekvő együttműködést alakítson ki a Komintern VB, illetve a Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé VB-je között.

„A Jugend-Internationalét, amely eddig is az Ifjúmunkás Internacionálé komoly propagandisztikus értékű folyóirata volt, tovább kell fejleszteni, és valóban vezető nemzetközi orgánumot kell formálni belőle.”

A jénai kongresszusra vonatkozó bekezdés kimarad.[5]

Az utolsó bekezdés változatlan marad.

 

[1] Protokoll des II. Kongresses der Kommunistischen Jugend-Internationale, Moskau, 13–18. Juli 1921, Verlag der Jugend-Internationale, Berlin 1921, 35–36. o. – Révai Gábor fordítása. – A szerk.

[2] A határozatot Voja Vujovics olvasta föl, közvetlenül Lukács hozzászólása előtt; szövegét ld. itt. – A szerk.

[3] Voja Vujovics (1895–?) szerb kommunista; voltaképpen soha nem vett részt a jugoszláviai mozgalomban, a nemzetközi kommunista mozgalomban mégis fontos szerepet játszott. Az I. világháború idején Franciaországban tanult, radikális szerb diákok körében vált politikailag aktívvá. 1919 novemberében Wolf álnéven részt vett a KII alakuló kongresszusán, amelynek hamarosan legfontosabb vezetői közé tartozott, fenntartva a kapcsolatát radikális francia ifjúszocialista csoportokkal. A KII II. kongresszusán beválasztották a VB-be, és a KII egyik titkára lett, ő képviselte a KII-t a Komintern elnökségében. Münzenberg távollétében rá hárult a KII vezetésének felelőssége. A Komintern V. kongresszusa 1924-ben a KII képviselőjeként beválasztotta a KIVB elnökségébe, a VI. kongresszuson azonban, bár ő számolt be a KII munkájáról, már nem erősítették meg Komintern-funkciójában. Időközben közeli kapcsolatba került a Sztálin elleni oppozícióval, és 1926 októberében elmozdították őt a KII titkári pozíciójából, 1927 májusában, a KIVB 8. plénumán pedig javaslatot tettek a Komintern vezetéséből való eltávolítására. 1927 szeptemberében kizárták a Kominternből, és 1928 januárjában a bolsevik oppozíció első csoportjainak egyikével száműzték Szibériába. 1929-ben önkritikát gyakorolt, és visszavették a pártba, a továbbiakban a Komintern Balkán-titkárságán dolgozott. Kirov 1934. december 1-jei meggyilkolása után orosz származású feleségével együtt száműzték; eltűnt. – A szerk.

[4] Mármint a Münzenberg-féle vezetés iránt. – Willy Münzenberg (1889–1940) a militáns szocialista ifjúsági mozgalomban kezdett politizálni, 1913-ban a Die Freie Jugend című lap, az ifjúszocialisták hivatalos lapja kiadója, 1914-ben az Ifjúszocialista Liga titkára Svájcban. Az I. világháború kitörésekor nemzetközi ifjúszocialista konferenciát hívott össze a háború ellen Bernbe, 1916 áprilisában. 1915-től 1918-ig az Ifjúszocialisták Nemzetközi Irodájának titkára volt Zürichben, és lapjuk, a Jugend-Internationale kiadója. A zimmerwaldi baloldalhoz tartozott. 1918-ban visszatért Németországba, 1919 novemberében kulcsszerepet játszott a Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé alakuló kongresszusán. 1921-ben, a Komintern III. kongresszusán tagja lett a KI VB-nek. 1921 augusztusában megszervezte az oroszországi éhezőknek nyújtandó külföldi segítségnyújtást, az Oroszországnak nyújtandó támogatás szervezeteiből nőtt ki az Internationale Arbeithilfe, melynek tíz éven át volt irányítója. 1924-be a KPD parlamenti képviselője lett, 1927-ben beválasztották a KPD KB-jába, az 1929-es KPD-kongresszuson újraválasztották a KB-ba. Hitler hatalomra jutása után Párizsba emigrált, kulcsszerepet játszott a német antifasiszta mozgalmak, konferenciák, a Dimitrov érdekében folytatott kampány, a fasizmus áldozatai, a spanyol polgárháború támogatására létrejött bizottságok stb., stb. megszervezésében. 1935-ben részt vett a Komintern VII. kongresszusán, és a KPD úgynevezett brüsszeli konferenciáján újból beválasztották a KB-ba. 1937-ben kibocsájtott a KPD nevében egy, a német népfront létrehozására felhívó kiáltványt. 1938-ban azonban elmozdították a KPD vezetéséből, kizárták a pártból, és a kizárást 1939-ben Moszkva jóváhagyta. A II. világháború kitörésekor Franciaországban internálták; 1940 júniusában egy fára fölakasztva találták, vélhetőleg azonban nem lett öngyilkos. – A szerk.

[5] A jénai kongresszusra vonatkozó bekezdés a határozat utolsó előtti bekezdése; a jénai kongresszusról lásd a Párt és ifjúsági mozgalom Magyarországon című cikk jegyzeteit. – A szerk.