[A Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé II. Kongresszusa a Végrehajtó Bizottság munkájáról][1]

 

Vujovics (Jugoszlávia): A bizottság elhatározta, hogy az orosz és német ifjúsági szövetség által benyújtott határozatot terjeszti a kongresszus elé. A bizottság többsége mégis szeretné kiemelni, hogy ez a határozat nem bizalmatlansági indítvány kíván lenni az eddigi VB ellen. Csak az elkövetett hibákat kívánta leszögezni. Nem azt akarja mondani, hogy ez vagy az az elvtárs rosszul dolgozott. De nem akarunk abba a hibába sem beleesni, amibe a Kommunista Internacionálé beleesett, amikor is minden hibát a különböző pártok számlájára írt, és kijelentette, hogy minden nagyon jó volt, ahogy volt. Kötelességünknek tartjuk, hogy tudassuk az Ifjúmunkás Internacionálé tagjaival, hogy a kongresszus észrevette a múltban elkövetett hibákat, és szeretné kijavítva tudni őket. Meg akarjuk továbbá mondani, hogy a jövőben a mozgalom kész a következő VB-t cselekvőleg támogatni és tekintélyét minden vonatkozásban növelni. A határozat az első részben az eddigi ténykedés jó eredményeit hangsúlyozza, és leszögezi, hogy a VB jó munkát végzett. A második részben a hibákat húzzuk alá, melyek jórészt a szövetségek erőtlenségéből fakadnak, de részben a VB rovására írhatók. Áttekintjük az Internacionálé egész politikáját, és kötelességünknek tartjuk jelezni, amit a VB elhibázott, hogy a hibákat a jövőben elkerüljük. Ebben a szellemben ajánlja a bizottság többsége elfogadásra a következő határozatot:

„A jelentés meghallgatása alapján a kongresszus megállapítja:

A VB a berlini kongresszuson elfogadott program propagálása érdekében nagy és hatékony munkát végzett a proletár ifjúsági szervezetek és a munkásfiatalok széles tömegei körében, és ezzel hozzájárult az ifjúsági szervezetek megerősödéséhez és megtisztulásához. A centrista és szociálpatrióta ifjúsági szervezetek ellen folytatott energikus, ügyes harcával a VB hozzájárult ahhoz, hogy e szervezetek tagjainak széles tömegei átmentek a kommunista ifjúsági mozgalom soraiba.

Nem volt kevésbé érdemdús néhány országban a VB tevékenysége a Kommunista Internacionálé II. kongresszusán hozott határozatok – nevezetesen a 21 feltétel, valamint a valódi kommunista pártok megteremtése – végrehajtásának tekintetében sem.

A kongresszus megállapítja, hogy a VB nagy sikerrel munkálkodott egy erős nemzetközi szervezet létrehozása, az egyes országok közötti kapcsolatok kialakítása, a nemzetközi akciók megerősítése, egy kiterjedt nemzetközi kiadói tevékenység kialakítása érdekében. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi kommunista ifjúmunkás mozgalom mára szilárd nemzetközi szervezettel rendelkezik, amiről a berlini kongresszus idején nem lehetett szó.

A VB-nek fölöttébb nehéz körülmények között kellett dolgoznia. Hiányoztak a szükséges technikai föltételek. Az EK néhány tagját saját szövetsége hátráltatta a munkában, némelyik szövetség csak kevéssel járult hozzá a munkához. Ehhez társultak a pénzügyi nehézségek. Mindez megnehezítette a VB számára, hogy betöltse feladatát, és odavezetett, hogy a jelentés által elfogadott időszakban számos olyan hiba mutatkozott, melyet az új VB-nek mindenáron el kell kerülnie a munkájában. Hiányzott a szövetségek belső életének rendszeres felügyelete és munkájuk állandó módszerbeli irányítása. Sok kívánnivalót hagyott maga után a VB tevékenysége a nemzetközi helyzet feltárásának, az egyes szövetségek által vívott gazdasági harc irányításának és támogatásának, a tömegszervezetek kialakításának a területén és a művelődési munkában.

A VB nem népszerűsítette és nem használta ki eléggé a nemzetközi mozgalom szempontjából néhány szövetségének a harc és a munka során szerzett tapasztalatait. Nem ismerte föl időben a pártok és ifjúsági szervezetek közti kapcsolatok átalakításának a szükségességét. Elmulasztotta az azon való munkálkodást, hogy ez a kérdés nemzetközileg is helyes alapokra kerüljön.

Hiányzott a rendszeres kapcsolattartás és együttműködés az ifjúsági VB és a Kommunista Internacionálé VB-je között. E tekintetben az utóbbi sem tett meg minden tőle telhetőt.

A Die Jugend-Internationale című lap, az Ifjúmunkás Internacionálé lapja túl kevés figyelmet szentelt az ifjúsági mozgalom sürgető szükségleteinek; bár nagy jelentőségre tett szert a német nyelvű országokban, mégsem lett vezető nemzetközi orgánum.

A kongresszus végül megállapítja, hogy a VB nagy hibát követett el, amikor kijelölte a Kommunista (Ifjúmunkás) Internacionálé II. kongresszusának színhelyét. E hibát részben magyarázza a rossz összeköttetés Moszkvával, a rosszul informáltság és a politikai helyzet hiányos ismerete.

Az eltelt időszakból tanulva és azzal az eltökélt szándékkal, hogy megbízható harci bázisra tesz szert, a Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé bizakodva tekint a jövőbe.”

 

[1] Protokoll des II. Kongresses der Kommunistischen Jugend-Internationale, Moskau, 13–18. Juli 1921, Verlag der Jugend-Internationale, Berlin 1921. – A határozatot Voja Vujovics olvasta föl, közvetlenül Lukács hozzászólása előtt. – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.