A KMP KB 1921. július 20-i ülésének jegyzőkönyve[1]

 

Jelenlévők: Hirossik, Kun, Landler, Lukács, Pogány, Rudnyánszky, Szilágyi elvtársak
Az ülés kezdete: 13 óra 10 perc.
Elnök: Hirossik, jegyzőkönyvvezető: Rudnyánszky

A napirend összeállításánál Kun elvtárs a következő javaslatot teszi: a korábbi KB jelentése és referátum a jelenlegi helyzetről. Rövid vita után

4 szavazattal 3 ellenében a következő, Pogány elvtárs által megfogalmazott határozatot fogadják el:

Javaslom, a régi KB ismertesse az új KB előtt a KMP állapotát a május közepéig tartó időszakban, a pártintézményeket, a személyi és anyagi eszközöket. Ezzel összefüggésben kezdje az új KB a munkát a frakciók likvidálásával és a VB-től kapott új irányelvek gyakorlati érvényre juttatásával.

Landler elvtárs a következő nyilatkozatot kéri jegyzőkönyvbe venni: A régi KB többsége május 15-én elhagyta Bécst és a VB utasítására Moszkvába jött. Az ügyek ideiglenes vezetését egy bizottságnak adta át, melynek a következő elvtársak a tagjai: Guth, Lengyel, Hamburger, Rudas és Springer. Bár a bizottsággal megegyeztek abban, hogy az a bécsi futárpostával hírt ad magáról, nem a régi KB hibájából semmilyen hír nem jutott Moszkvába. Ezért a volt KB csak a párt két és fel hónappal korábbi állapotáról számolhat be. A dolog nagy részben, a személyi és egyéb beosztásokat illetően ismert a mai KB előtt. A magyarországi szervezetekről szóló referátum csak akkor képezhetné komolyan a jövőbeli munka alapját, ha a mai állapotra is kitérhetne. Erről azonban a volt KB Moszkvában tartózkodó többsége nem számolhat be. Újságokból értesültünk róla, hogy néhány sejt vezetőjét és néhány kiküldöttünket letartóztatták, néhány kiküldöttünk pedig egyáltalában nem nekünk tesz jelentést, hanem a pártépítő elvtársaknak (Pórnak), úgyhogy a jelentéstételre tulajdonképpen csak Bécsben kerülhet sor, ahol a mai, valódi állapot is tekintetbe vehető. A volt KB többsége a fölvetett kérdést nem tartja olyan kérdésnek, melynek az együttműködés megkezdését komolyan célul tűző tárgyalásokon elsőként kellene szerepelnie. Ha azonban a VB-nek a tárgyalásokat vezető tagja ennek ellenére szükségesnek tartja, készen állunk rá, hogy május 15-ig terjedően beszámoljunk a helyzetről.

Pogány elvtárs kéri a jegyzőkönyvbe venni: többség korábbi határozatát végre kell hajtani.

Landler elvtárs kijelenti, hogy az ülés csak Radek vagy Buharin elvtárs jelenlétében folytatódhat, az ő jelenlétük nélkül nem hajlandó tovább tárgyalni.
 
14 óra 5 perckor az ülést felfüggesztik, mert Landler, Hirossik és Lukács elvtársak külön tanácskozásra vonulnak vissza. 14 óra 20 perckor az ülést folytatják.

Lukács elvtárs jelenti, hagy a volt KB többsége ragaszkodik Radek részvételéhez a tárgyaláson.

Újabb vita után 4 szavazattal 3 ellenében Pogány elvtárs következő javaslatát fogadják el:

A KB megállapítja, hogy a KB többsége elfogadta Kun javaslatát, a kisebbség azonban nem hajlandó magát alávetni a KB határozatának. A KB megállapítja, hogy a kisebbség ezzel megakadályozza a pártmunka megindítását, és kérdésessé teszi a VB határozatának végrehajtását.

Kun elvtárs javasolja, beszéljenek meg bizonyos konkrét kérdéseket.

A KB 5 szavazattal 2 ellenében (Lukács, Hirossik) úgy dönt, hogy a pártsajtó és pártirodalom kérdéséről fog tárgyalni.

Napirendi pont: Pártsajtó és pártirodalom

Landler elvtárs jelentést tesz a Proletár szerkesztéséről, kiadásáról, előkészületeiről, Lukács elvtárs a Kommunismusról, az Ifjúmunkás Értesítőről és az egyéb pártirodalomról.

Kun elvtárs javasolja, hogy a VB által kiküldött bizottság határozatának értelmében kezdjék a napi eseményekkel foglalkozó pártsajtó Magyarországra való áthelyezésével.

Javaslatára a KB vita után egyhangúlag a következő elvi határozatot hozza:

1) Vörös Újság címmel Budapesten egy, lehetőleg kéthetente megjelenő kis formátumú pártlapot ad ki.

2) Egyelőre Bécsben kiad egy szakszervezeti lapot.

3) Budapesten kiad egy legális, hetente megjelenő bulvárlapot, amely elvégzi a pártpropaganda negatív, kritikai részét, túlnyomóan gazdasági, munkaügyi kérdésekkel, a szociáldemokrata vezetők leleplezésével stb. foglalkozik.

Az ülést 15 óra 30 perckor fölfüggesztik.
 
16 óra 40 perckor az ülést folytatják.

A KB megbízza Pogány elvtársat, tárgyaljon az ülés első részében elfogadott határozatokról és nyilatkozatokról Radek elvtárssal.

Folytatódik a pártsajtó megbeszélése.

Kun elvtárs: A személyi kérdést nem lehet kikapcsolni. Javasolja, hogy a szerkesztéssel Rudas helyett Pogány elvtársat bízzák meg.

Pogány elvtárs új rovatokkal akarja kibővíteni a Proletárt.

Landler elvtárs ellenzi Rudas elvtárs leváltását.

Kun elvtárs kész arra, hogy a szerkesztő mellé szerkesztőbizottságot állítsanak, melybe a vezetés 2 tagot, a munkások 1 tagot delegálnának.

Landler elvtárs fönntartja délelőtt kifejtett álláspontját, és nem bocsájtkozik személyi kérdésekbe.

Lukács elvtárs javasolja, hogy előbb végezzék el a frakciók likvidálását, és csak utána döntsenek személyi kérdésekről. Szükségesnek tartja, hogy a frakciók előbb megismerjék a VB által kiküldött bizottság határozatait, és csak azután kerüljenek sorra a személyi kérdések. Részünkről úgy képzelem a frakciók likvidálását, hogy azokat az elvtársakat, akik hozzánk húznak, összehívjuk egy konferenciára, és részletesen referálunk nekik a moszkvai eseményekről. Kérem ezt az álláspontomat a VB megbízottai, Radek és Buharin elvtársak és a Kleines Büro előtt ismertetni.

Szilágyi elvtárs: Sürgős átirányításuk miatt három elvtárs kivételesen kéri a személyi kérdések elnapolását.

Lukács elvtárs nyilatkozatainak tudomásulvétele után Kun elvtárs javaslatára 18 óra 10 perckor fölfüggesztik az ülést.
 

[1] A – még Moszkvában megtartott – ülésről készült német nyelvű jegyzőkönyv kópiáját a Politikatörténeti Intézet Archívuma őrzi (500. f. 1/11. őe. 1–4.). – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.