Rövid és hosszú távú kiadási és kutatási tervek

 

 A LANA szerepe, ha tetszik, küldetése a kialakult helyzetben, hogy ne engedje az eredetileg a LAK-ban őrzött és a kutatást szolgálni hivatott anyagokat, Lukács kéziratait, leveleit, a háttérdokumentumokat és -irodalmat kikerülni a Lukács-kutatás látóköréből és elsüllyedni az MTA könyvtárának raktáraiban – azaz megpróbálja folytatni, most már intézményi háttér és fizetett munkatársak nélkül, ami valamikor az LAK feladata volt.  Ehhez olyan kutatási programokra, kiadási tervekre s í. t. van szüksége, amelyekben valamilyen formában szerephez jutnak az archívumi anyagok, vagy amelyek olyan dokumentumok, összefüggések föltárásával kecsegtetnek, amelyek a LAK érdeklődései körébe tartoznának, ha nem zárták volna be. És természetesen szüksége van munkatársakra, azaz kutatókra, akiknek az elgondolásai egyben a LANA terveit is megvalósulni segítik, és akiknek a munkájához a LANA kész felajánlani a támogatását.

A LAK eddigi tevékenységéből adódnak kutatási tervek (Lukács feltáratlannak számító életszakaszainak kutatása; recepciótörténet;  a hatástörténetben kiemelkedő szerepet játszó művek újrakiadása stb.), azonban a kutatási témákat megjelölni nem a LANA, hanem a magyar és külföldi kutatók feladata. A LANA-nak feladata azonban, hogy ezekhez támogatókat találjon, és részt vegyen ─ akár kezdeményezőként ─ e munkálatok koordinálásban.

Rövid távú kiadási tervek
Ezzel együtt vannak olyan szövegkiadási elképzeléseink, amelyek mintegy közvetlen folytatják az archívumban megkezdett munkát, amelyeknek az anyaga együtt van, és amelyek belátható időn belül megvalósíthatók:

1. Lukács-életrajz
Fekete Éva a Magvető Kiadó Lukács-életműsorozatának szerkesztője, a fiatalkori levelezés egyik közreadója volt. Az ő 1977-ben írott életrajzi monográfiája annak idején a kiadó igazgatójának fiókjában maradt; 40 év után újraolvasva is, érvényes és hiánypótló mű. A kéziratra előkészítési, szerkesztési és nyomdai munkák várnak.

2. Az utolsó kéz
Ugyancsak Fekete Éva hagyatékából került elő a fiatal Lukács néhány folyóirat-publikációjának a húgánál, Lukács Máriánál megőrzött példánya – köztük egy eddig ismeretlen kritika –, amelyek szövegét Lukács ezeken a példányokon korrigálta. Minthogy voltaképp a javított szövegek a szerző által végsőnek tekintett változatok, közlésre érdemes anyagról van szó.

3. Lukács 1920 és 1929 között írt politikai publicisztikája, recenziók, kritikák
Az írásokat Mesterházi Miklós már a ’80-as években felkutatta és összegyűjtötte, lefordíttatta, kiadásukra azonban az életműsorozat 1988-as megszakadása miatt már nem került sor. Az 1920–22-es cikkeket lásd itt. A teljes gyűjtemény hamarosan készen áll a publikálásra.

Hosszú távú kiadási tervek
Vannak olyan terveink, amelyeket a LANA a Lukács Archívumtól mint az anyagok őrzőjétől és mint kutatói közösségtől megörökölt, amelyek azonban további anyaggyűjtést igényelnek, és feltételezik az Archívumban rekedt, illetve a KIK-hez került anyagokhoz való hozzáférést.

1. Lukács-interjúkötet
A LAK munkatársai kigyűjtötték a Lukáccsal 1945 után készült valamennyi interjút, ezek sajtóvágatok formájában együtt vannak. Többségük német, magyar, olasz, francia, amerikai lapokban jelent meg. A kötetet eredeti nyelven, interneten lehetne publikálni kézirat-előkészítés és szerkesztés után.

2. Lukács moszkvai periódusában (1930–1945) keletkezett, kéziratban vagy folyóirat-publikációban maradt írásainak kötetbe szerkesztése; később a korszak valamennyi írásának szisztematikus (kronologikus) közzététele.

3. Az Lukács 1956 és 1971 között született politikai tárgyú tanulmányainak, cikkeinek és beszélgetéseinek egy részletes szerkesztői előszóval és magyarázó jegyzetekkel ellátott kötetben való közzététele.

4. Az 1945 és 1971 közötti levelezés válogatott kiadása, különös tekintettel Lukács bel- és külföldi filozófiai és politikai kapcsolataira.

5. A teljes fiatalkori levelezés kiadása. Az előkészítő munka során nemzetközi együttműködéssel törekedni kell Lukács partnerei leveleinek mind szélesebb körű összegyűjtésére.

Digitális Lukács Archívum hosszú távon
A LAK-ért folytatott harc állásától függetlenül is szükséges a LAK anyagainak hozzáférhetővé tétele, illetve a kutatás segítésének és a kutatókkal való kapcsolattartás lehetőségének megteremtése az interneten.
1. A LANA honlapjának folyamatos frissítése.
2. Lukács kéziratainak és levelezésének szerkesztett közzététele.
3. Lukács kulcsműveinek közzététele az interneten több nyelven.
4. Az újabb Lukács-megjelenések és másodlagos irodalom gyűjtése, adatainak, online verziójának közzététele.